Pokyny

Pokyny ve formátu pdf nebo doc.

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů České republiky
Pořadatelský subjekt: SOK TJ Turnov (TUV)
Spolupořadatel: město Turnov

Datum: Středa 11. června 2014

Shromaždiště: hala TJ Turnov – Skálova 207
GPS: 50°35'27.342"N, 15°9'38.387"E
(šatny – kryté hlediště LA stadionu, mytí – šatny LA stadionu + sokolovna, občerstvení – v cíli šťáva + kiosek)

Příjezd: Možno využít ČD, dálkové spoje autobusové dopravy, os.auta
Parkování: Osobní auta - částečně v ulicích Skálova, Husova a Žižkova , částečně parkoviště za hotelovou školou (50°35'39.628"N, 15°9'44.812"E)
Autobusy - u autobus.nádraží - 50°35'19.561"N, 15°9'10.746"

Prezentace: od 9:30 - 10:45 hod. v místě shromaždiště Prezentaci (případné změny) provedou vedoucí družstev při příchodu na shromaždiště. Zapůjčené čipy je každý závodník povinen mít po celou dobu závodu, neztratit a nevyměňovat s jinými závodníky!!! Porušení se trestá diskvalifikací.
V případě ztráty čipu uhradí pedagog. dozor za závodníka částku 700 Kč.

Start: Intervalový, v 11:30 start prvních závodníků

Mapa: Šetřilovsko, měřítko 1:5 000, ekvidistance 2,5 m, stav červen 2014, mapový klíč ISOM 2000, autoři Petr Hranička a Jan Picek. Nebude vodovzdorně upravena. Z důvodu lepší čitelnosti kontrol v parku a zástavbě byly oproti mapovému klíči udělány drobné úpravy na celé mapě:
- veškeré budovy jsou kresleny 90% černou s obrysovou linií (100% černá)
- veškerý beton nebo asfalt - znázorněn 50% hnědou s okrajovou černou linií 0,10 mm
Terén: les, park, zástavba
POZOR – svah místy přechází do vysoké opukové stěny – shora není patrné !!! Všechny kategorie přebíhají silnici – bude omezena rychlost a přítomna Městská policie. V prostoru je nepřekonatelný vodní náhon (použít pouze most nebo lávku)

Kategorie: D7, H7, D9, H9, DS, HS, Open
Tratě se často kříží, dejte pozor, zda běžíte na správnou kontrolu .

Vklad: Za závodníky startující v družstvech jednotlivých škol se vklad nevybírá. Symbolický vklad 30,-Kč se vybírá pouze za závodníka v kategorii Open

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent. Na startu každý závodník vymaže čip a provede kontrolu v příslušné jednotce. Ukončení závodu v cíli je označením čipu v cílové jednotce. Při poruše čtecí jednotky označí závodník průchod kontrolou do mapy a oznámí to pořadateli v cíli. Každý závodník je povinen po absolvování svého závodu v co nejkratší době provést vyčtení čipu a zapůjčený čip vrátit pořadateli. Mapy závodníci odevzdávají v cíli a až po startu posledního závodníka budou hromadně (po školách) vydávány.

Časový limit: pro všechny kategorie 120 minut
Pořadí kontrol: závodníci absolvují závod v daném pořadí kontrol, tak jak je uvedeno na mapě.
Popisy: k dispozici na shromaždišti

Vzdálenosti:
shromaždiště – start - 1,6 km (značeno modro-bílé fáborky)
cíl – shromaždiště – 50 m

Pravidla: Soutěží se podle pravidel ČSOS (k dispozici na www.orientacnibeh.cz).
Pro určení žáků do jednotlivých kategorií platí pravidlo: V dané kategorii mohou startovat žáci příslušného ročníku a příslušného roku narození, přičemž obě podmínky musí platit současně. Závodníci nemohou startovat ve vyšší věkové kategorii.

Vyhlášení: vyhlášení proběhne po skončení závodu ( předpoklad 15-16 hodina). Budou vyhlašováni vždy první tři v kategorii jednotlivců a první tři družstva škol.

Občerstvení: v cíli šťáva + kiosek

Upozornění: Není povoleno přelézat a jakkoliv ničit oplocení a zařízení LA stadionu !!! Pořadatel neručí za odložená zavazadla a doporučuje účastníkům cenné předměty svěřit po dobu závodu svému pedagog. dozoru.

Protesty: se podávají výhradně písemně hlavnímu rozhodčímu do jedné hodiny po uzavření cíle oproti vkladu 200 Kč.

Pořadatel prosí závodníky o dodržování pořádku, tak aby po nás nezůstal žádný nepořádek. Prosíme pedagogický dozor, aby v tomto směru na své svěřence dohlédl.

Funkcionáři: ředitel závodu – Mgr. Václav Zakouřil
hlavní rozhodčí – Jana Hladíková (R3)
stavitel tratí – Tomáš Zakouřil (R2), Martin Šritr (R3)
JURY: Jan Picek, Jana Omová, Kristýna Skyvová
Zdravotnické zabezpečení: MUDr. Jana Omová

Informace: http://www.prebor-ob.mzf.cz/

Předpokládaný časový průběh sportovní akce:
Možnost přístupu do centra závodu: od 9:00 hod.
Prezentace: od 9:30 - 10:45 hod.
Start 00: 11:30 hod.
Předpokládaný začátek vyhlašování: cca 15:00 hod.
Předpokládaný konec vyhlašování a ukončení akce: cca 16:00 hod.
(Uvedené předpokládané časy vyhlašování a ukončení akce se mohou posunout)